top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko k doterajšiemu postupu riešenia problematiky zdieľania výkonov


k doterajšiemu postupu riešenia problematiky zdieľania výkonov medzi laboratórnou medicínou a klinickou mikrobiológiou.

Vážená pani riaditeľka

1. Odbor laboratórna medicína

 • uvedený v prílohe 5 bode 5.1.3 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7 septembra 2015 o uznávaní odborných kvalifikácií

 • bol transponovaný do nariadenia vlády č. 296/2010 Zz o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

 • špecializačné štúdium v laboratórnej medicíne pre povolania lekár a laboratórny diagnostik je akreditované pre obe povolania, zabezpečuje Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU v Bratislave, trvá 5 rokov

2. Špecializačné štúdium v odbore sa v SR uskutočňuje podľa

 • European Syllabus for post graduate training for specialists in Laboratory Medicine Version 5 2016 ( EFLM )

 • Rozšírených sylabov a poznámok z laboratórnej medicíny z roku 2012

 • Minimálneho štandardu uverejnenom vo výnose MZ SR zo 17. septembra 2010 š. 12422/2010-OL

3. Lektorský zbor pre teoretickú a praktickú výučbu tvoria

 • prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč Csc MBA: špecialista v laboratórnej medicíne, klinickej biochémii a vo vnútornom lekárstve

 • doc. RNDr. Jan Trupl CSc, špecialista v klinickej mikrobiológii

 • doc. MUDr. Michal Ondrejčák CSc, špecialista v lekárskej genetike, gynekológii a pôrodníctve

 • doc. Ing. Pavel Blažíček CSc, špecialista v laboratórnej medicíne, lekárskej biochémii

 • MUDr. Anna Porubenová MPH: špecialistka v laboratórnej medicíne

 • MUDr. Monika Drakulová, špecialistka v hematológii a transfuziológii, pediatrii, laboratórnej medicíne

 • MUDr. Daniel Kuba PhD, špecialista v klinickej imunológii a alergológii

 • Pharm.Dr. Anna Keleová CSc, špecialistka v klinickej imunológii a alergológii

 • dipl. Ing. Michal Farkaš, špecialista v laboratórnej medicíne, klinickej biochémii

4. Výučbové bázy pre teoretickú a praktickú výučbu v laboratórnej medicíne sú

 • Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava

 • Ústav experimentálnej a klinickej biochémie LF SZIU Bratislava

 • Ústav klinickej mikrobiológie LF SZU Bratislava

 • Národná transplantačná služba, SZU Bratislava

 • Oddelenie klinickej genetiky, Železničná nemocnica, Bratislava

 • Synlab Bratislava


35 views

Recent Posts

See All
bottom of page