top of page
 • Gustav Kovac

Zásadná pripomienka k návrhu zákona o zlúčení SZU a UK


Úvod

Cieľom zásadnej pripomienky je poukázať na nedostatky návrhu zákona o zlúčení SZU a UK. Technické nedostatky uviedol materiál SZU, s ktorým sa plne stotožňujeme. Návrh uvádza obsahové a kontextuálne aspekty návrhu zákona.

Metóda

Analýza

 • dôvodov prečo zachovať SZU ako samostatnú inštitúciu

 • dôvodov prečo nezlúčiť SZU a UK

 • otázky čo sa zlúčením vyrieši ?

Výsledky

Dôvody prečo ponechať SZU ako samostatnú inštitúciu

Tradícia a dobra povesť SZU doma a v zahraničí

 • 70 ročná tradícia ( skúsenosti a výsledky ) s postgraduálnym vzdelávaním

 • všetci lekári na Slovensku, ktorí pracujú v klinickej a laboratórnej praxi sú absolventami SZU

 • každý návštevník z vyspelých krajín Západnej Európy a USA oceňuje skúsenosti a výsledky SZU, väčšina dodáva, že takúto inštitúciu nemá, a že jej existencia by bola vhodná: niektoré podobnú inštitúciu už zriadili ( Rakúsko ), iné ( Škandinávia ) ju zriaďujú

Vybudovaná infraštruktúra postgraduálnej výučby ( „Kramárenský kopec“ )

 • NsP akademika L. Dérera,

 • DFN,

 • Onkologický ústav,

 • Slovenský ústav srdcovo cievnych chorôb

predstavuje ojedinelú koncentráciu personálnych a materiálových zdrojov na najvyššej úrovni na jednom mieste ( genius loci )

Dôvody prečo nezlúčiť SZU a UK

Desaťročia trvajúca animozita

 • medzi SZU a UK

Rozdiely medzi pregraduálnym a postgraduálnym charakterom vzdelávania

 • hlavnou náplňou pregraduálneho vzdelávania je práca s laikami / neodborníkmi: výchova maturantov na lekárov

 • hlavnou náplňou postgraduálneho vzdelávania je práca s odborníkmi : výchova lekárov na špecialistov

Chýbanie skúseností, personálnych aj materiálových zdrojov na zabezpečenie kompletného postgraduálneho vzdelávania u inštitúcií:

 • LF UK Bratislava

 • LF Jeseniovej univerzity v Martine

 • LF PJS v Košiciach

Vyššie uvedené inštitúcie nemajú zodpovedajúce skúsenosti, tradíciu, personálne a materiálne technické vybavenie na zabezpečenie postgraduálneho vzdelávania

Diskusia

Negatívne skúsenosti s reštrukturalizáciou

NsP Rázsochy

 • neúspešné viac ako 20 rokov trvajúce budovanie / nebudovanie novej fakultnej nemocnice na Rázsochách

Lavírovanie v reštrukturalizácii bratislavských nemocníc

 • z počiatočného stavu decentralizácie ( pred cca 5-7 rokmi )

 • cez súčasnú centralizáciu „Univerzitná nemocnica“centralizácia

 • k opätovnej decentralizácii

Otázky

 • Čo to prinieslo ?

 • Boli vyčíslené finančné straty ?

 • Bola vyvodená osobná zodpovednosť ?

Špecifické dôvody SSLM

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci

 • so Slovenskou zdravotníckou univerzitou ( prof. MUDr. Ján Štencl CSc a prof. PaeDr. Dana Farkašová PhD, Hc ),

 • Európskou úniou medicínskych špecialistov ( Dr. Med. Habil. Utz Merten a Dr. Augusto Machado ), EC4 ( Dr. Gilbert Wieringa a Dr. Huib Storm ),

 • VŠZP ( MUDr. Beáta Havelková ), Synlab GmBH ( Alexander Hoffmann ),

 • Alphamedical Ltd, ( Ing. Peter Lednický a ing. Katarína Rumanová )

 • MZ SR ( prof. MUDr. Tibor Šagát CSc, prof. MUDr. Roman Kováč CSc, MUDr. Ján Gajdoš a MUDr. Eva Vivodová )

použitím a zavedením nástrojov ako

 • nákladový systém financovania laboratórnej diagnostiky,

 • integrácia a konsolidácia monovalentných laboratórií,

 • akreditačný štandard ISO 15 189,

 • študjiný špecializačný odbor laboratórna medicína ( akreditovaný odbor v súlade s EU direktívou )

zmenila charakter laboratórnej diagnostiky na Slovensku a prispela k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov ako predstavuje

 • viac 30 akreditovaných klinických laboratórií, viac ako 10 polyvalentných oddelení laboratórnej medicíny

 • a viac ako 50 polyvalentných špecialistov v akreditovanom študijnom špecializačnom odbore laboratórna medicína.

Výsledkom je skutočnosť, že postgraduálne špecializačné štúdium laboratórnej medicíny v SR, je dávané EFLM ( Európskou federáciou laboratórnej medicíny ) ako vzor ( SR ako jedna z dvoch krajín EU už spĺňa podmienky definované direktívou Európskej komisie ).

Záver

Zlúčenie SZU a UK za existujúcich okolností je krok chybným smerom, lebo

 • zničí 70 rokov budovanú úspešnú tradíciu postgraduálneho vzdelávania

 • zhorší podmienky a zníži existujúcu kvalitu postgraduálneho vzdelávania na SR

Doporučenie

Okamžité opatrenia

 • ponechať SZU ako samostatnú inštitúciu zabezpečujúcu postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve

 • odstrániť podfinancovanie SZU ( zvýšiť objem financií na dvojnásobok )

Strednodobé opatrenia

Vytvoriť pracovné tímy SZU a LF UK, ktoré by identifikovali oblasti a možnosti spolupráce v rôznych oblastiach

 • liečebno preventívnej

 • pedagogickej

 • výskumnej

s cieľom odstrániť existujúce animozity a vytvorili podmienky férovej spolupráce medzi obomi inštitúciami

Poznámka

Výsledky, ktoré SSLM v analogickej problematike dosiahla ako aj uznanie výsledkov jej činnosti na európskej úrovni demonštrujú, že

 • SSLM je na základe svojich skúseností a výsledkov je oprávnená podávať zásadnú pripomienku

 • odstránenie existujúcich animozít a vytvorenie podmienok férovej spolupráce medzi obomi inštitúciami je reálne


56 views

Recent Posts

See All
bottom of page