top of page
  • Gustav Kovac

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diag


Úvod

Koncom minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu s termínom zaslania do 10. 10. 2017.

Metóda

Stanovisko zaujmem k bodom

  • 1 a-f

  • 2 a-f

  • 3 a-c

Stanovisko sa týka

  • len medicínskej problematiky

  • IT a právne aspekty neviem posúdiť

Výsledky

Ad 1a

Výsledok musí byť podpísaný v každom prípade

Ad 1b

Pečiatku treba použiť v každom prípade

Ad 1c

Výsledok musí byť podpísaný vedúcim oddelenia, prípadne osobou ním poverenou: v každom prípade musí mať táto osoba odbornú spôsobilosť špecialistu lekára alebo laboratórneho diagnostika v laboratórnej medicíne

Ad 1d

Neviem: takáto situácia by nemala nastať

Ad 1e

Výsledok bez podpisu a pečiatky by sa nemal používať ako relevantný podklad pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti

Ad 1f

Neviem: s takouto situáciou som sa nestretol: na základe vyššie uvedeného platí to isté pre elektronický podpis

Ad 2a

Neviem

Ad 2b

Neviem

Ad 2c

Neviem

Ad 2d

Neviem

Ad 2e

Neviem

Ad 2f

Neviem

Ad 3a

Áno: žiadanku a výsledok

Ad 3b

Žiadanky a výsledky v plnom rozsahu po dobu 4 rokov

Ad 3c

Lekár, laboratórny diagnostik a laborant je považovaný za ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka na základe dokumentu o odbornej spôsobilosti umožňujúcej vykonávať zdravotnícke povolanie

Diskusia

Som lekár a mám odbornú spôsobilosť v špecializáciách

  • vnútorné lekárstvo,

  • klinická biochémia

  • laboratórna medicína

Preto som schopný odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú medicínskej problematiky

Nie som právnik ani IT špecialista

  • preto nie som schopný odpovedať na otázky z tejto oblasti ( hlavne v problematike o ktoré predpisy ide a záležitosti o elektronickom podpise a elektronickom vedení dokumentácie )

Záver

Odpovedal som na otázky

- z medicínskeho hľadiska

Počas vypracovávania stanoviska som nadobudol dojem,

- že otázky boli kladené osobou, ktorá sa príliš nevyzná v problematike poskytovania zdravotníckej starostlivosti

Poznámka

- ja zas neovládam právnu a IT problematiku

Doporučujem

Schôdzu

Právnika,

ktorý ovláda predpisy

IT špecialistu,

ktorý ovláda problematiku elektronického podpisu a vedenia elektronickej dokumentácie

mňa,

ktorý ovláda zdravotnícku problematiku

Spoločne v diskusii

budeme hádam schopní zaujať relevantné stanovisko a následne ministerstvo vydá aktualizovaný výnos, ktorý danú problematiku bude riešiť komplexne v podmienkach elektronického zdravotníctva


96 views

Recent Posts

See All
bottom of page