top of page
 • Gustav Kovac

Návrh na inováciu minimálneho štandardu v študijnom špecializačnom odbore “Laboratórna medicína“


Dôvodom na inováciu je

 • náročnosť odboru

 • skvalitnenie špecializačného štúdia

Metóda

Definícia

 • predĺženia štúdia

 • rozšírenia minimálneho počtu výkonov

 • predĺženia trvania praxe

Výsledky

Predĺženie štúdia

Štúdium predlžujeme o 1 rok

 • z 5 rokov ( 60 mesiacov )

 • na 6 rokov ( 72 mesiacov )

Rozšírenie minimálneho počtu výkonov

Hematológia a transfuziológia

 • nátery periférnej krvi vyhodnocovanie a diferencovanie - Počet: 200

 • cytochemické a imunochemické vyšetrenie - Počet: 100

 • vyhodnotenie krvného obraz počitačovou technikou - Počet: 200

 • vyhodnotenie predtransfúznych vyšetrení - Počet: 50

 • vyhodnotenie imunohematologických vyšetrení - Počet: 50

 • hemostazeologická komplexná laboratórna diagnostika - Počet: 100

 • vyhodnotenie cytogenetických, molekulárne biologických a ďalších špeciálnych vyšerení - Počet: 50

Lekárska genetika

 • laboratórne postupy DNA analýzy a interpretácia výsledkov - Počet: 20

 • vyhodnotenie zodnotenie cytogenetického preparátu - Počet: 20

Klinická mikrobiológia

 • Bakteriológia priama diagnostika ( vrátane citlivosti ) - Počet: 800

 • Bakteriológia nepriama diagnostika - Počet: 400

 • Virológia priama diagnostika - Počet: 40

 • Virológia nepriama diagnostika - Počet: 400

 • Mykológia priama diagnostika - Počet:100

 • Mykológia nepriama diagnostika - Počet: 50

 • Parazitológia priama diagnostika - Počet: 40

 • Parazitológia nepriama diagnostika - Počet: 40

Predĺženie trvania praxe

 • Hematológia a transfuziológia - Počet: 5 mesiacov

 • Lekárska genetika - Počet: 1 mesiac

 • Klinická mikrobiológia - Počet: 6 mesiacov

Diskusia

K úvodu

 • okrem zvýšenia kvality štúdia ďalším dôvodom predĺženia štúdia sú námietky monovalentných odborov voči vykonávaniu a garancii výkonov z monovalentných odborov špecialistami v laboratórnej medicíne

K metóde

 • vychádzali sme z minimálnych štandardov hematológie a transfuziológie, lekárskej genetiky, klinickej mikrobiológie

K predĺženiu štúdia

 • nové 6 ročné trvanie postgraduálneho špecializačného štúdia v laboratórnej medicíne predstavuje pri porovnaní s dĺžkou štúdia v iných krajinách dvojnásobnú dĺžku trvania tohoto odboru v USA a o rok až dva naviac v krajinách EU

K rozšíreniu a zvýšeniu minimálneho počtu výkonov

 • spektrum výkonov je rovnaké ako v jednotlivých monovalentných odboroch, ich počet dosahuje pomernú časť podľa charakteru a náročnosti výkonov ( od 20 do 80 % )

K predĺženiu trvania praxe

 • Prax na jednotlivých monovalentných pracoviskách dosahuje pomerné trvanie podľa charakteru odboru ( od 20 do 60 % )

Záver

Navrhujem inovovať minimálny štandard v študijnom špecializačnom odbore “Laboratórna medicína“ takto:

 • predĺžiť dĺžku štúdia o 1 rok

 • rozšíriť a zvýšiť minimálny počet výkonov v súlade so spektrom a počtami uvedenými v tabuľke v časti „Výsledky“

 • predĺžiť trvanie praxe v súlade s trvaním uvedeným v časti „Výsledky“

Doporučenia

Doporučujem prijať navrhované zmeny / inovácie minimálneho štandardu pre zdravotnícke povolanie špecialista v laboratórnej medicine lekár a špecialista v laboratórnej medicine laboratórny diagnostik


64 views

Recent Posts

See All
bottom of page