top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko k „Sieti nemocničných laboratórií“ & „In house“ / „outsourcing“ vyšetrení


Vypracoval: prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA ( GKO )

Pre: doc. MUDr. Jozefa Šuvadu PhD MPH ( JSU ) Na vedomie: Ing. Juraj Kovács, riaditeľ UNB

Ing. Michal Farkaš, hlavný odborník MZ SR pre laboratórne

činnosti

Dátum: 28. 5. 2018

Úvod

14. 5. 2018 som dostal od JSU 2 emaily, v ktorých

 • ma žiada o vyjadrenie k zabezpečeniu siete laboratórií pre klinickú hematológiu a klinickú biochémiu v nemocniciach

 • ďalej o vypracovanie zoznamu vyšetrení - pokiaľ možno v súlade s medzinárodnými štandardami pre klinickú hematológiu a biochémiu - z hľadiska časového rozmedzia vyšetrenia, resp. spracovania materiálu

 • zodpovedanie otázky aké vyšetrenia musia mať nemocnice in house a aké sú vhodné na outsourcing

 • odporúča vypracovanie takéhoto zoznamu – najlepšie tabuľku

 • pýta sa do kedy by sa dal takýto zoznam / tabuľka vypracovať

 • informuje o plánoch následne zvolať stretnutie ku predmetnej problematike

 • okrajovo sa zmieňuje procese zberu podkladov pre hĺbkovú s pomocou Svetovej

banky

Metóda

Na odpoveď som využil

viac ako 30 ročné skúsenosti a výsledky z domácej aj medzinárodnej spolupráce v oblasti

 • financovania laboratórnej diagnostiky ( 1977: bodovník SVLZ: využíva sa do dnes ),

 • akreditácie laboratórnej diagnostiky ( 2002: Klinika biochémia prvé pracovisko

v rámci SR )

 • vzdelávania v laboratórnej diagnostike ( 2002: založenie odboru „Laboratórna

medicína“ / 2007: Ústav laboratórnej medicíny LF SZU )

 • integrácie a konsolidácie laboratórnej diagnostiky ( 2005: Klinika laboratórnej

medicíny FNsLD Bratislava: prvé pracovisko v SR ako aj bývalej ČSFR ),

 • monografií / učebných textov s problematikou laboratórnej diagnostiky – za

posledných 5 rokov ( 2012: Laboratórna medicína, Lekárska biochémia, 2015 Racionálna indikácia laboratórnych parametrov, 2017 Laboratory Medicine ) ako aj články s danou problematikou ( v Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2014: From Monovalency to Polyvalency – the Slovak Experience a 2018: European Syllabus of Laboratory Medicine )

aktuálne materiály

 • prim. Vandriakovej „Zoznam akútnych vyšetrení“

 • prof. Oosterhuisa „Holandský zoznam laboratórnych výkonov“

Výsledky

VYJADRENIA

1 K sieti nemocničných laboratórií

Každá nemocnica

 • musí mať klinické laboratórium

2 K medzinárodným štandardom

Nepoznám univerzálne platné štandardy

 • „časového rozmedzia vyšetrenia, resp. spracovania materiálu“

 • či medzinárodné štandardy v zmysle vyššie uvedenej definície

Vo všeobecnosti platí

 • biologický materiál by mal byť vyšetrený čo najskôr po jeho odobratí,

 • dôvod: s narastajúcim časom nastávajú zmeny, ktoré menia koncentráciu

parametrov, ktoré sa stanovujú

U niektorých tieto zmeny nastávajú

 • rýchlo ( napr. močový sediment, koagulačné parametre ) a tie treba robiť „in house“

 • u iných pomalšie ( napr. DNK ), u tých je možný „outsourcing“

3 K typu vyšetrení ( akútnych, rutínnych a špeciálnych ) a ich dostupnosti

Každá nemocnica musí mať dostupné

Akútne vyšetrenia

 • do hodiny od doručenia biologického materiálu ( podľa možnosti aj skôr )

Rutínne vyšetrenia

 • v ten istý deň od odobrania materiálu ( podľa možnosti aj skôr – doobeda )

O outsourcingu špeciálnych vyšetreniach treba rozhodnúť podľa okolností – menovite

 • časovej náročnosti

 • finančnej náročnosti

 • frekvencie požadovaných vyšetrení

 • podľa charakteru a zamerania nemocnice.

4 Ku „konkrétnym zoznamom“

Pre akútne vyšetrenia poznám

 • „Vandriakovej zoznam“ ( používaný na CPO Nemocnica Ružinov )

Pre rutínne a špeciálne vyšetrenia poznám

 • „Holandský zoznam“ ( aj s cenami v EUR získaný od prof. Wytze Oosterhuisa UEMS )

5 K otázke dokedy je možné predložiť požadovaný zoznam/tabuľku

Na úrovni „Vandriakovej zoznamu“ treba realizovať

 • konzultácie s Vandriakovou [ 2 dni ]

 • úpravy [ 3 dni ]

Na úrovni „Holandského zoznamu“ treba zrealizovať

 • doprekladanie zoznamu [ 5 dni ]

 • kategorizáciu 430 vyšetrení podľa odborov [ 5 dni ]

 • kategorizáciu vyšetrení na rutínne a špeciálne ( kritériá čas, cena, frekvencia ) [ 5 dni ]

Spolu [ 20 pracovných dní ]

Diskusia

1 Na emaily JSU som odpovedal obratom so žiadosťou o osobné stretnutie,

( Vzhľadom na rad nejasností a potrebu špecifikácie otázok ):

 • stretnutie nerealizovalo pre zahraničnú služobnú cestu JSU ( 15-27. 5. 2017 )

 • pri opakovanej žiadosti o osobné stretnutie 28. 5. 2018 telefonicky som dostal

odpoveď, že JSU má na celý týždeň plán vyplnený služobnými cestami a stretnutiami

v rámci SR a stretnutie nie je možné:

 • JSU ma požiadal, aby som napriek tomu zaujal stanovisko do konca 22 týždňa ( 3. 6.

2018 ).

 • JSU som upozornil na riziká takéhoto postupu ( napriek tomu trval na vypracovaní

stanoviska )

2 K stretnutiam

Stretnutie k predmetnej problematike

 • treba urobiť čo najskôr s hlavnými odborníkmi

 • to je základný predpoklad aby si obe strany rozumeli

K následnému spoločnému stretnutiu

Problém je v zadefinovaní dát, ktoré sa budú vyhodnocovať

 • nie som si istý, či riaditelia príslušných odborov na MZ SR majú odborné spôsobilosti na takúto činnosť

 • za tým účelom nevyhnutné zvolať stretnutie s pracovníkmi, ktorý majú príslušnú odbornú spôsobilosť teda hlavných odborníkov ( Kováč, Farkaš )

3 K podkladom pre „Hĺbkovú analýzu Svetovej banky“

Niekoľkých „hĺbkových analýz“ som sa zúčastnil

 • posledná s Deloitte

 • mám s nimi špecifické skúsenosti, ktoré by som prezentoval skôr osobne než písomne

4 K problematike „Iba tabuľka so zadefinovanými položkami“

Problém je v pojme „iba“

 • existujú rôzne konkrétne varianty ( uviedol som vyššie príklady ), ide o problém ich

interpretácie a konfigurácie

 • požiadavka “ideálnej tabuľky so zadefinovanými položkami“ je insitná

Záver

1 Každá nemocnica musí

 • mať klinické laboratórium

2 Neexistujú univerzálne platné medzinárodné štandardy,

 • ktoré vyšetrenia robiť „in house“

 • ktoré sú vhodné na „outsourcing“

3 Existuje usus delenia laboratórnych vyšetrení na

 • akútne,

 • rutínne

 • a špeciálne

4 Poznám špecifický zoznam

 • akútnych vyšetrení,

 • rutínnych a špeciálnych laboratórnych vyšetrení, ktoré je možné po cca mesačnej úprave predložiť na pilot v rámci SR

5 Na takomto pilote som začal spolupracovať

 • s riaditeľstvom UN Bratislava

 • hlavným odborníkom pre laboratórne činnosti koncom mája 2018

Odporúčania

Odporúčam okamžité stretnutie s hlavnými odborníkmi

 • Gustávom Kováčom ( pre laboratórnu medicínu )

 • Michalom Farkašom ( pre laboratórne vyšetrovacie činnosti )


49 views

Recent Posts

See All
bottom of page