top of page
 • Gustav Kovac

Poznámky k patofyziologickému a klinickému kontextu COVID-19 so zameraním na laboratórnu diagnostiku


Gustáv Kováč, Anna Porubenová, Michal Farkaš, Pavel Blažíček, Stanislav Oravec, Štefan Kečkéš, Alena Kristova

Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava

Úvod

Cieľom poznámok

 • je poskytnutie aktuálnych informácií o ochorení COVID-19 so zameraním na oblasť laboratórnej diagnostiky

Sústreďujeme sa na

 • podstatu

 • stručnosť

 • prehľadnosť textu

Problematika je aktuálna a vo vývoji, preto informácie

 • nie sú definitívne

 • nemôžu byť vyčerpávajúce

Metóda

V časti “Výsledky“ sa vyjadrujeme k

 • patofyziologickému kontextu

 • klinickému kontextu

a zameriavame sa

 • na možnosti laboratórnej diagnostiky COVID-19.

V časti „Diskusia“ sa vyjadrujeme k

 • ďalším aspektom pertraktovanej problematiky

Na záver uvádzame

 • súhrn poznatkov

 • odporúčania

 • zoznam použitej literatúry.

Výsledky

Poznámky k patofyziologickému kontextu

COVID-19 = COrona VIrus Disease 19

 • názov ochorenia dolných dýchacích ciest (MKCH: U07.1)

 • alternatívny názov ochorenia SARS-CoV-2 infection

SARS-CoV-2 = Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

 • názov vírusu – etiologického agens

Vírus SARS-CoV-2

 • patrí do čeľade koronavírusov, častých pôvodcov nádchy

 • koronavírusy sú obalené, pleomorfné alebo sférické

 • rozmery viriónu: 150 – 160 nm

 • genóm vírusu tvorí ~30 kb a kóduje ~9860 aminokyselín

 • virión obsahuje: (+)ssRNA, Spike (S) glykoproteín, nukleokapsid (N) fosfoproteín, membránový (M) proteín, Small Envelope (E) glykoproteín, Obal (Envelope)

Poznámky ku klinickému kontextu

Prenos infekcie

 • vírus sa prenáša z človeka na človeka, sekundárne kvapôčkami (vzduchom) alebo kontaminovanými predmetmi

 • riziko je najvyššie počas symptomatickej fázy

 • prenos je možný tiež v pre-symptomatickej fáze, obyčajne 4 – 6 dní pred objavením sa symptómov

 • existujú správy o možnom prenose aj po ústupe príznakov

 • za rizikové (kontaminované) možno pokladať aj všetky biologické materiály od infikovaného pacienta, vírus sa vylučuje stolicou

Inkubačná doba

 • 2 – 14 dní

Vírus postihuje pľúca (pneumónia)

 • menovite alveolárne epiteliálne bunky (pneumocyty typ 2)

 • na membránach alveolárnych buniek sa vyskytuje receptor s afinitou k vírusu

za možný receptor sa pokladá Angiotenzín-konvertáza (ACE2)

vírus preniká do bunky za pomoci vírusového S-proteínu

 • koncentrácia receptoru v bunkovej membráne sa s vekom zvyšuje (riziko fatálnej pneumónie)

Hlavné príznaky ( symptómy )

 • vyplývajúce z pneumónie: horúčka, kašeľ, dýchavica, obraz pneumónie na zobrazovacích vyšetreniach

Nešpecifické príznaky:

 • myalgia, únava, neobvyklé záchvaty bolestí hlavy

Priebeh ochorenia pacientov

 • 80% mierny, 15% ťažký, 5% kritický

Riziko progresie k ťažkému priebehu

 • pacienti nad 60 rokov

 • komorbidity (malignita, DM, KVS ochorenia, chronické respiračné ochorenia)

Poznámky k možnostiam laboratórnej diagnostiky

Možnosti laboratórnej diagnostiky COVID-19

 • RT-PCR alebo iné amplifikačné metódy

 • detekcia vírusového antigénu

 • detekcia protilátok IgG, IgA, IgM

 • sekvenácia vírusového genómu

 • kultivácia na bunkových kultúrach

Typy vzoriek

 • orofaryngeálny ster (32%)

 • nasofaryngeálny ster (63%)

 • spútum

 • vzorky z dolných dýchacích ciest

Poznámky k real time reverznej transkriptáze PCR (rRT-PCR)

Poznámky ku RNA extrakcii

 • špecifická platforma na extrakciu nukleových kyselín

 • špecifický kit pre RNK extrakciu

 • manuálna extrakcia

 • teplota 98oC, 10 min

Poznámky ku génovej amplifikácii

Gény na amplifikáciu

 • N gén

 • E and RDRp gény

 • Orf 1 ab and N

Senzitivita a špecificita závisí na

 • type primérov

 • kvalite vzorky

Príčiny falošnej negativity

 • nízka kvalita vzorky

 • príliš včasný odber vzorky

 • nesprávny transport a skladovanie vzorky

 • technické príčiny ( mutácia vírusu ) + ( PCR inhibícia )

Iné amplifikačné systémy

Reverzná transkriptáza

 • „loop mediated isothermal amplification“ ( 30 min )

Integrované systémy

 • STAT-DX ( Qiagen )

 • Xpert Xpress Sars-Cov-2 ( Cepheid )

 • Filmarray ( Bio Merieux )

Poznámky k detekcii protilátok ( IgA, IgM, IgG )

Lateral flow / ELISA / Chemiluminiscencia

Kinetika

 • imunitná odpoveď začína okolo 5-6 dňa po infekcii

 • IgA - neexistuje veľa prác

Stanovenia

 • kolorimetrické versus fluorimetrické

 • vysoká variabilita rozličných kitov

Senzitivita

 • nízka počas prvých dní

 • po 10 dňoch sa zvyšuje na hodnotu okolo 70%

Jednotky intenzívnej starostlivosti

 • dekongescia

Poznámky k detekcii antigénu ( lateral flow )

Stanovenie

 • fotometrické ( coloidal gold )

 • fluorimetrické

Senzitivita

 • menej ako 50%

 • závisí na „viral load“

Poznámky k podpornej laboratórnej diagnostike

Zápalové parametre

 • hsCRP

 • IL-6

 • FW

 • feritín

Koagulačné parametre

 • PT

 • APTT

 • D-dimér

Rutínne biochemické parametre

 • AST, ALT

 • albumín, prealbumín

 • urea, kreatinín

 • glukóza

 • CK-MB

 • cholínesteráza

 • cystatín C

 • LDH

 • HBDH

 • LDL

Diskusia

K patogenéze COVID-19

Fáza

 1. vírusová

 2. zápalovej reakcie hostiteľa

Štádium

 1. včasnej infekcie

 2. pulmonárne

 3. hyperinflamačné

Ku vzťahu patogenézy a diagnostiky COVID-19

Štádium I ( vírusová fáza )

 • Klinika: horúčka, kašeľ, hnačka, bolesti hlavy

 • Laboratórium: lymfopénia, zvýšené PT, D-dimer a LDH

Štádium II ( vírusová fáza / fáza zápalovej reakcie hostiteľa )

 • Klinika: dyspnoe

 • Laboratórium: hypoxia, patologický rtg nález na pľúcach, zvýšené transaminázy, znížený prokalcitonín

Štádium III ( fáza zápalovej reakcie hostiteľa )

 • Klinika: ARDS, SARS, šok, kardiálna insuficiencia

 • Laboratórim: zvýšené CRP, LDH, IL-6, D dimer, feritín, troponín, NT-proBNP

K Reverse Real-Time PCR ( rRT PCR ):

 • ide o kvantitatívne vyšetrenie kópií NK vírusu SARS-CoV-2 z nazofaryngeálneho a orofaryngeálneho steru (prípadne iných biologických materiálov)

 • poznanie kompletného genómu SARS-CoV-2 umožnilo identifikáciu špecifických primérov a vytvorenie štandardných vyšetrovacích protokolov

 • nakoľko sa jedná o RNK vírus, na amplifikáciu a získanie komplementárnej cDNA sa využíva enzým reverzná transkriptáza ( RT )

K cieľom ( targets ) ktoré možno detegovať metodikou ( rRT PCR ):

 • RNA-dependentná RNA 96 polymeráza ( RdRp ) / helikáza ( Hel )

 • LoD: 11,2 RNA kópií pri senzitivite 95%

 • vysoká špecificita (nebola dokázaná skrížená reaktivita)

 • metodika implementová vo >30 laboratóriách v Európe

 • RNA-dependentná RNA 96 polymeráza-Probe 2 ( RdRp-P2 )

 • LoD: 3,8 RNA kópií pri senzitivite 95%

 • možná skrížená reaktivita s SARS-CoV

 • Envelope ( E ) gén

 • manuálne spracovanie - LoD: 5,2 RNA kópií pri senzitivite 95%

 • Roche Cobas 6800 - LoD: 275,72 kópií pri 95% senzitivite

 • jediný target plne automatizovanej metodiky

 • Nukleokapsidový ( N ) gén

 • LoD: 8,3 RNA kópií pri senzitivite 95%

K interpretácii výsledkov

 • pacienti s ťažkým priebehom majú až 60-násobne väčšiu vírusovú nálož ( viral load ), prítomnosť vírusovej RNA možno dokázať aj po 10 dňoch od začiatku príznakov

 • vyšší viral load je asociovaný respiračným zlyhávaním, potrebou UPV, poruchou pečeňových funkcií a smrťou

 • 90% pacientov s miernym priebehom dosiahne RT-PCR negativitu po 10 dňoch od začiatku príznakov

 • negatívne výsledky nevylučujú infekciu

 • interpretácia laboratórneho výsledku musí prebiehať súčasne s posudzovaním klinického obrazu

K interpretácii výsledkov pomocnej laboratórnej diagnostiky

Najčastejšie rutínne hematologické a biochemické patologické laboratórne nálezy

Znížené hodnoty

 • lymfocyty / lymfopénia ( 35-75% )

 • albumín / hypoalbuminémia ( 50-100% )

 • hemoglobín / anémia ( 40-50% )

Zvýšené hodnoty

 • C-reaktívny proteín CRP ( 75-95 % )

 • laktát-dehydrogenáza LDH ( 30-90% )

 • rychlosť sedimentácie erytrocytov FW (85%)

 • D-dimér ( 35-45 % )

Najvýznamnejšie prediktory ťažkého priebehu COVID-19

Znížené hodnoty

 • lymfocyty / lymfopénia

 • albumín/hypoalbuminémia

Zvýšené hodnoty

 • neutrofily/neutrofília

 • laktát-dehydrogenáza LDH

 • transaminázy AST, ALT

 • troponín

 • prokalcitonín

 • C-reaktívny proteín CRP

Porovnanie mortality

 • MERS ( Middle East Respiratory Syndrom ) 35%

 • SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrom ) 10%

 • COVID-19 ( Corona Virus Disease 19 ) 5%

Distribúcia mortality

 • < 10 rokov < 1%

 • 10-20 rokov 1%

 • 20-30 rokov 10%

 • 30-80 rokov 90%

 • > 80 rokov 5%

K multidisciplinárnej spolupráci

Je nevyhnutná spolupráca

 • vedenia inštitúcie

 • infektológie

 • internej medicíny

 • pneumológie

 • intenzívnej starostlivosti

 • pediatriae

 • klinického laboratória

K manažmentu pacienta

Pri respiračnej symptomatológii alebo horúčke

Vyšetrenie COVID-19

 • Pozitívne: izolácia na COVID-19 oddelení

 • Negatívne: zopakovať vyšetrenie ( ak je výsledok negatívny zaradiť na normálne oddelenie )

Pri iných príznakoch

( v prípade prijatia )

COVID-19 vyšetrenie

 • Pozitívny: izolácia na COVID-19 oddelení

 • Negatívny: bežná starostlivosť

K terapii v štádiu

 1. včasnej infekcie - podávať antivirotiká

 2. pulmonálnom - podávať antivirotiká + immunosupresíva

 3. hyperinflamačnom - podávať imunospresíva

K liekom

Antivirotiká

 • lopinavir, hydroxychlorochín, remdesivir

Imunosupresíva

 • kortikosteroidy, IL inhibítory

Nízkomolekulárny heparín

 • v prípade koagulopatie

Záver

COVID-19

 • je ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2, ktorý sa prenáša kvapôčkami a postihuje pľúca

Horúčka, kašeľ a únava

 • sú hlavné klinické príznaky

Inkubačná doba

 • je do dvoch týždňov

Riziko prenosu

 • je hlavne v symptomatickej fáze, možnosť je aj v pre- a post-symptomatickej fáze

Priebeh ochorenia

 • v 80% prípadov mierny, v 20% ťažký až kritický

Ohrození

 • sú hlavne starší pacienti s komorbiditami

Mortalita COVID-19

 • je v porovnaní s mortalitou SARS a MERS najnižšia

Použitie metódy rRT PCR s využitím reverznej transkriptázy

 • v rámci laboratórnej diagnostiky predstavuje metódou voľby

Niektoré rutínne hematologické a biochemické parametre

 • sú užitočné hlavne v kontexte predikcie ťažkého priebehu

Výzvou

 • je diferenciálna diagnostika COVID-19 voči chrípke a iným bežným respiračným infekciám

Doporučenia

Kvalitná vzorka

 • je základný predpokladom spoľahlivého výsledku

PCR

 • predstavuje v súčasnosti metódou voľby

Detekcia antigénu

 • by predstavovala ideálny prístup na rýchlu diagnostiku, ale musela by mať podstatne vyššiu senzitivitu

Vyšetrenie protilátok

 • je komplementárne vyšetrenie za predpokladu senzitivity viac ako 70% a po uplynutí viac ako 5 dní od nástupu symptomatológie

V kontexte vyššie uvedeného vidíme možnosti využitia rýchlotestov ( hlavne protilátok IgM, IgG ) v týchto prípadoch:

 • pacienti na jednotkách intenzívnej terapie alebo hospitalizovaní po viac ako uplynutí 5 dní od nástupu symptomatológie

 • pacienti s opakovane negatívnymi výsledkami vyšetrenia PCR ( za účelom potvrdenia infekcie, ak je podozrenie na falošnú negativitu PCR )

 • detekcia protilátok u zdravotníckeho personálu ( hlavne za účelom identifikácie už imunizovaných – prítomnosť IgG )

 • pochopenie epidemiologickej situácie ( postavenie / úloha asymptomatickej infekcie )

 • identifikácia vysoko reaktívnych donorov, ktorí vytvárajú hyperimúnne sérum za účelom terapeutického postupu )

 • klinické pokusy / plazma imunizovaných pacientov

 • hodnotenie účinku vakcinácie ( do budúcna )

Literatúra

 • Lippi G, Plebani M: Laboratory abnormalities in patients with COVID 2019 infection, Clin Chem Lab Med. 2020 Mar 3. doi: 10.155/cclm-2020-0198 ( E pub )

 • Center for Diseases Control and Prevention: Interim Guidelines for Collecting, Handling and testing Clinical Specimens from Patients for Coronavirus Disease 2019

 • Wu Z., Mc Gregor JM: Characteristics and Important Lessons From teh Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ): Outbrake in China: Summary of a report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention: JAMA, 2020, Febr 24.doi:10.1001/jama.20202648 ( E pub )

 • Lippi G, Plebani M: The Novel Coronavirus ( 2019 nCoV ) outbreak: think the unthinkable and be prepared to face the challenge. Diagnosis ( Berl ).2020, Jan.28.doi:10.1515/dx-2020-0015. ( E pub )

 • WHO Coronavirus diseases 2019 ( COVID-19 ) Situation report-44

 • Mattiuzzi C, Lippi G: Which lessons shall we learn from the 2019 novel coronavirus outbreak ?, Ann Trans Med 2020, 8(3):48.

 • Thang H et all: Angiotensin converting enzyme 2 ( ACE2 )as a SARS-CoV-2-receptor: molecular mechanisms and potential therpautic target: Intensive Care Med., 2020, Mar 3.doi: 10.1007/s00134-020-05985-9 ( E pub )

 • Kannan S, Shaik syed ali P, Sheeza A, Hemalatha K. COVID-19 (Novel Coronavirus 2019) - recent trends. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020;24(4):2006-2011.

 • Chan JF, Yip CC, To KK, et al. Improved molecular diagnosis of COVID-19 by the novel, highly sensitive and specific COVID-19-RdRp/Hel real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assay validated and with clinical specimens. J Clin Microbiol. 2020;

 • Tan SS, Yan B, Saw S, et al. Practical laboratory considerations amidst the COVID-19 outbreak: early experience from Singapore. J Clin Pathol. 2020;

 • Pfefferle S, Reucher S, Nörz D, Lütgehetmann M. Evaluation of a quantitative RT-PCR assay for the detection of the emerging coronavirus SARS-CoV-2 using a high throughput system. Euro Surveill. 2020;25(9)

 • Corman VM, Landt O, Kaiser M, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3)


105 views

Recent Posts

See All
bottom of page