Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii - Laboratórny Diagnostik

April 14, 2017

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

1. Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii je monovalentný špecializačný

odbor, ktorý sa zaoberá biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a

laboratórnou interpretáciou získaných výsledkov.

2. Špecializačné štúdium trvá päť rokov.

3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Položka 1

 

Rozsah teoretických vedomostí

 1. princípy chémie, biochémie, klinickej biochémie a bioštatistiky,

 2. princípy interpretácie výsledkov klinicko-biochemických analýz,

 3. princípy racionálnej indikácie biochemických vyšetrení,

 4. princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania materiálu na biochemické vyšetrenia,

 5. princípy klinicko biochemickej analytiky a metodológie,

 6. princípy hodnotenia klinicko-biochemických metodík,

 7. základné princípy hematológie a imunohematológie,

 8. princípy prípravy klinicko-biochemických kazuistík,

 9. princípy klinických vyšetrovacích metód,

 10. základné princípy výskumnej činnosti a vývojovej činnosti,

 11. základné princípy manažmentu biochemického laboratória a riadenia kvality klinickobiochemických vyšetrení,

 12. základné princípy mikrobiológie.

Položka 2

 

Rozsah praktických zručností a skúseností

 

Oddiel 1

 

A. Minimálny počet výkonov

 

1. základné pracovné postupy v laboratóriu 100

2. štatistické metódy – vyhodnotenie laboratórnej metódy 20

3. interpretácia biochemických nálezov 200

4. indikácia klinicko-biochemických vyšetrení 200

5. odber biologického materiálu 50

6. klinicko-biochemické vyšetrovacie metódy - stanovenia rutinné, špeciálne 1000

7. vyhodnotenie klinicko-biochemických metodík 10

8. základné hematologické vyšetrenia 100

9. klinicko-biochemické kazuistiky 20

10. základné klinické vyšetrovacie metódy 20

11. model zavádzania metódy v laboratóriu 5

12. základné manažérske techniky 10

13. zhodnotenie cyklov internej kontroly kvality a externej kontroly kvality 10

14. základné mikrobiologické vyšetrenia 100

 

B. Praktické skúsenosti

 1. základné chemické postupy a biochemické postupy v laboratóriu, ako aj štatistické metodiky,

 2. praktická interpretácia výsledkov klinicko-biochemických nálezov,

 3. prax racionálnej indikácie klinicko-biochemických vyšetrení,

 4. realizácia zberu a skladovania biologického materiálu v klinickej praxi,

 5. realizácia analytických biochemických postupov,

 6. postupy vyhodnocovania klinicko-biochemických metodík,

 7. základné hematologické vyšetrenia, hemostazeologické vyšetrenia a imunohematologické

 8. vyšetrenia,

 9. postup pri príprave klinicko-biochemickej kazuistiky,

 10. základy klinických vyšetrovacích metód,

 11. základné postupy výskumu a vývoja a zásady písania odborných prác,

 12. základné manažérske techniky a zásady realizácie kontroly kvality biochemických vyšetrení v praxi,

 13. základné mikrobiologické vyšetrenia.

 

Oddiel 2

 

Nácvik techník komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,

 2. verbálna komunikácia a neverbálna komunikácia,

 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

 

c) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva

z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdiumsa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých

pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

1 rok

oddelenie klinickej biochémie 3 mesiace

oddelenie klinickej hematológie 3 mesiace

oddelenie klinickej mikrobiológie 3 mesiace

oddelenie klinickej imunológie 3 mesiace

základy chémie, biochémie a bioštatistiky

zásady zberu a skladovania biologickéhomateriálu

2  rok

analytické princípy laboratórnych metodík podľa zamerania

rozbor a interpretácia biochemických  nálezov na stážujúcom oddelení podľa

danej odbornosti:

chirurgické oddelenie 3 mesiace

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 3 mesiace

oddelenie intenzívnej medicíny 3 mesiace

interné oddelenie 3 mesiace

základy klinickej propedeutiky

3  rok

klinicko biochemické kazuistiky

oddelenie klinickej biochémie 12 mesiacov

analytické princípy biochemických metodík

princípy hodnotenia biochemických metodík

4  rok

zásady indikácie biochemických vyšetrení

oddelenie klinickej biochémie 10 mesiacov

analytické princípy špeciálnych biochemických metodík

základy hematológie a imunohematológie vrátane špeciálnych metód

pobyt vo vzdelávacej ustanovizni 2 mesiace

5  rok

oddelenie klinickej imunológie 4 mesiace

oddelenie klinickej mikrobiológie 4 mesiace

oddelenie laboratórnej hematológie 4 mesiace

základy manažmentu biochemického, hematologického, mikrobiologického laboratória a riadenia akosti laboratórnych vyšetrení podľa zamerania

základy výskumnej a vývojovej činnosti

teória interpretácie výsledkov špeciálnych biochemických vyšetrení, hematologických vyšetrení, imunochemických vyšetrení

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najčítanejšie

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie...

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

1/4
Please reload

Najnovšie
Please reload

Archív
Please reload

Značky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Social
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square