10/10/2017

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu s termínom zaslania do 10. 10. 2017.

Metóda

Stanovisko zaujmem k bodom

 • 1 a-f

 • 2 a-f

 • ...

08/10/2017

Ing. Farkaš je absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave a tiež postgraduálneho štúdia na Prírodovedeckej fakulte univerzity J.E.Purkyne v Brne. Narodil sa 21.12.1946 v Trebišove. Je ženatý a spolu s manželkou lekárkou vychovali tri dcéry / MUDr. Ing....

29/09/2017

Úvod

Cieľom dokumentu je charakterizovať problémy a vzniesť pripomienky, ktoré vznikli v procese prác na ZZV za odbor laboratórnej medicíny.

Metóda

V časti

 • “Výsledky” charakterizujem problémy a pripomienky

 • “Diskusia” uvádzam širší kontext problematiky

 • “Záver”...

22/09/2017

Introduction

Dear Elisabeth and Elvar,

sorry to be late.  I was bothered last month with finalisation of “Laboratory Medicine” learning texts ( Elvar, Hans-Jörg and Ralf know what I am writing about ).  Here are my considerations:

Comments

 • LEE proposal gives 6 cre...

17/07/2017

Úvod

Cieľom zásadnej pripomienky je poukázať na nedostatky návrhu zákona o zlúčení SZU a UK.  Technické nedostatky uviedol materiál SZU, s ktorým sa plne stotožňujeme.  Návrh uvádza obsahové a kontextuálne aspekty návrhu zákona.

Metóda

Analýza

 • dôvodov prečo z...

16/07/2017

Úvod

Cieľom je stanoviska je

 • poukázať na komplexnú problematiku výučby a uplatnenia zdravotných laborantov

 • navrhnúť riešenia

Metóda

Stanovisko zaujímam ku

 • kategóriám zdravotníckych laborantov

 • študijným programom pre jednotlivé kategórie

 • kvalite výu...

28/06/2017

Docent Blažíček je nestorom slovenskej klinickej biochémie a jeden zo zakladateľov odboru laboratórna medicína na Slovensku.  Jeho kariéra sa vyvíjala rovnako ako moderná klinická biochémia a laboratórna medicína.

Po skončení Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej t...

28/05/2017

k doterajšiemu postupu riešenia problematiky zdieľania výkonov medzi laboratórnou medicínou a klinickou mikrobiológiou.

Vážená pani riaditeľka

1. Odbor laboratórna medicína

 • uvedený v prílohe 5 bode 5.1.3 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7 septe...

23/05/2017

k materiálu HO pre hematológiu a transfuziológiu primára MUDr. Alexandra Wilda k problematike ZZV

Hlavný odborník pre hematológiu a transfuziológiu

1 súhlasí so zdieľaním týchto výkonov laboratórna medicína / hematológia a transfuziológia

 • KO + morfológia per...

14/04/2017

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

1. Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii je monovalentný špecializačný

odbor, ktorý sa zaoberá biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a

laboratórnou inter...

Please reload

Najčítanejšie

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie...

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

1/4
Please reload

Najnovšie