top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu ( SSLM ) k problematike výkonov laboratór


Vypracovali:

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA ( hlav. odb. MZ SR pre laboratórnu medicínu )

Dipl. Ing. Michal Farkaš ( hlavný odborník MZ SR pre laboratórne činnosti )

doc. Ing. Pavel Blažíček CSc ( prezident SSLM )

MUDr. Anna Porubenová MPH ( vedecká sekretárka SSLM )

prof. MUDr. Stanislav Oravec CSc ( hlavný odborník MZ SR pre klinickú biochémiu )

Poznámka:

všetci vyššie uvedení sú členmi / predsedami atestačných komisií SZU pre laboratórnu medicínu a klinickú biochémiu

Pre:

MZSR ( minister zdravotníctva MUDr Marek Krajčí )

VŠZP ( ing. Vladimír Heriban PhD, MBA, MSc. )

Na vedomie:

SSKB ( MUDr. Hedviga Pivarníková, Ing. Ján Balla )

prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD ( MZ SR )

dr. Ing. Robert Mistrík PhD ( MZ SR )

Dátum: 1. 5. 2020

Úvod

Podnetom

na vypracovanie stanoviska boli emaily s prílohami dokumentov

 • SSKB ( Balla, Lepej )

 • VSZP ( Heriban )

 • telefonická / osobná výmena informácií ( Heriban, Oravec )

v súvislosti s riešením problematiky výkonov laboratórnej diagnostiky COVID 19

Spoločným menovateľom

vyššie uvedeného bol kritický postoj k postupu

 • SSKM

 • MZSR

Metóda

V časti

„Výsledky“

 • zaujímame stanovisko SSLM k problematike výkonov laboratórnej diagnostiky COVID 19

„Diskusia“

 • poukazujeme na širší kontext problematiky laboratórnej diagnostiky v rámci SR a EU

„Záver“

 • zhŕňame hlavné aspekty problematiky

„Doporučenia“

Výsledky

Výkony v oblasti laboratórnej diagnostiky COVID 19 možno podľa nášho názoru rozdeliť na

Molekulárne biologické

 • identifikácia vírusovej RNK metódou reverznej transkriptázy

Sérologické

 • kvantitatívne stanovenie protilátok IgM, IgG, IgA ako aj stanovenie „antigénu“ vírusu

Doplnkové

 • prevážne rutínne biochemické, hematologické a imunologické vyšetrenia monitorujúce činnosť a funkciu orgánov postihnutých infekciou

POCT

 • kvalitatívna identifikácia prítomnosti protilátok alebo antigénu ( tzv. „rýchlotesty“ )

Ďalšie

Výkony súvisiace s odberom, transportom a interpretáciou laboratórnych výsledkov ako

 • stery

 • odber venóznej krvi

 • validácia / interpretácia laboratórneho výsledku

Diskusia

Širší kontext laboratórnej diagnostiky v rámci SR a EU vytvárajú

 • minimálne štandardy a akreditované študijné špecializačné programy pre jednotlivé povolanie

 • súčasne platný bodovník pre laboratórnu diagnostiku

 • návrh nového bodovníka pre laboratórnu diagnostiku

 • integrácia a konsolidácia laboratórnej diagnostiky

 • „Blue Book“ EUMS

 • „Common Training Framework“ EFLM

 • porovnávacia štúdia financovania laboratórnej diagnostiky vypracovaná SSLM a UEMS

 • návrh projektu referenčného laboratória MZ SR vypracovaný SSLM a MZSR

K tomu si dovoľujeme poznamenať:

K oprávneniu vykonávať / garantovať príslušný výkon zdôrazňujeme, že

 • definícia oprávnenia musí vychádzať z minimálnych štandardov pre špecializačné študijné programy pre jednotlivé povolania v zmysle výnosu Min. zdr. SR zo dňa 17.septembra 2010 č.12422/2010 –OL v znení neskorších predpisov.

 • tento výnos svojím postupom SSKM a následne i Min. zdr. SR nerešpektuje.

K súčasne platnému „Bodovníku laboratórnej diagnostiky“ ( 1997 )

Vychádza z vypočítaných nákladov na laboratórnu diagnostiku

 • bol zavedený do praxe v r. 1997

 • používa sa dodnes

 • odvtedy nik podobnú nákladovú štúdiu nevypracoval, nepublikoval a nepredložil

K súčasnému návrhu “bodovníka“

Ku štruktúre,

 • návrh je zložitý a neprehľadný: namiesto kategorizácie jednotlivých výkonov ich ramifikuje

K cenotvorbe

 • používaná metodológia ( napríklad použitie kritéria „dĺžka času trvania výkonu“ ) vedie síce k presným, ale nesprávnym, teda nespoľahlivým záverom

SSLM

 • k vyššie uvedenému vypracovala opakovane v minulosti stanovisko

K integrácii a konsolidácii laboratórnej diagnostiky

Návrh SSKM ako aj MZ SR nezohľadňuje súčasnú integráciu a konsolidáciu laboratórnej diagnostiky - menovite široké využitie

 • „biochemicko-sérologických“,

 • „hematologicko-sérologických“

 • iných typov integrovaných a konsolidovaných platforiem ( analyzátorov )

K „Laboratórnej medicíne“ ( SSLM, UEMS, EFLM 1992 )

Laboratórna medicína

 • integruje a konsoliduje biochemickú, hematologickú, imunologickú, mikrobiologickú a molekulárne biologickú diagnostiku na základe „UEMS Blue Book“ ( European Union for medical Specialists ) „EFLM Common Training Framework“ ( European Federation of Laboratory Medicine )

 • zrovnoprávňuje postavenia lekárov a laboratórnych diagnostikov v súlade so svetovým trendom

 • znižuje náklady, zvyšuje efektivitu a kvalitu laboratórnej diagnostiky, čo je zvlášť významné v súčasnej situácii a očakávaniach ekonomického prepadu

K porovnávacej štúdii financovania laboratórnej diagnostiky v 12 krajinách EU ( SSLM a EUMS 2017 )

SSLM v spolupráci s EUMS vypracovali porovnávaciu štúdiu financovania laboratórnej diagnostiky u 28 najčastejšie používaných laboratórnych vyšetrení.

Nevážený priemer úhrady za 1 vyšetrenie ( vypočítaný pre 28 najčastejšie používaných laboratórnych vyšetrení v 9 krajinách EU ) bol nasledovný

 • France [ 5, 71 EUR ]

 • Greece [ 4,90 EUR ]

 • Portugal [ 4,71 EUR ]

 • Belgium [ 3,96 EUR ]

 • Sweden [ 2,90 EUR ( Blekinge ) ]

 • Netherlands [ 2,78 EUR ]

 • Sweden [ 2,40 EUR ( Haalland ) ]

 • Germany [ 1,98 EUR ]

 • Slovakia [ 1,69 EUR ]

 • Hungary [ 1,55 EUR ]

Kategórie vyšetrení podľa priemernej výšky úhrady možno charakterizovať takto

1 EUR „Rutínna biochémia“

 • kreatinín, AST, glukóza, GGT, ALT, urea, Na, K, bilirubin, cholesterol, triglyceridy, AP, Cl, Ca, celkové bielkoviny, kyselina močová

2 EUR „Špeciálna biochémia“

 • LDL, HDL

4 EUR „Hematológia, mikroskopia“

 • CRP, fibrinogén, močový sediment, IgG, IgA, IgM, APTT

8 EUR „Immunoserológia“

 • hepatitis, treponema, HIV, ANA, ENA, IgE

> 10 EUR Tests Category ( „Molekulárna biológia“ )

 • DNA, transglutaminase

Zastávame stanovisko, že vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutné zohľadniť pri stanovovaní bodových sadzieb nielen u výkonov COVID-19, ale aj v rámci všetkých výkonov týkajúcich sa laboratórnej diagnostiky.

K projektu „Referenčné laboratórium MZSR“ ( SSLM a MZSR 2019 )

 • SSLM v spolupráci s MZ SR ( min. doc. MUDr. Andrea Kálavská PHD, MHA ) vypracovala návrh a pracovala na realizácii referenčného laboratória MZ SR s cieľom vytvoriť pre MZ SR modelové pracovisko, na ktorom by bolo možné testovať zámery / pilotné štúdie, ktoré by sa po osvedčení mohli implementovať do klinicko-laboratórnej praxe

 • čo je opäť zvlášť významné a aktuálne v súčasnej situácii a očakávaniach ekonomického prepadu

workflow diagram

Záver

V laboratórnej diagnostike COVID-19 sa v súčasnosti používa 5 kategórií výkonov

 • molekulárne biologických,

 • sérologických,

 • doplnkových,

 • POCT

 • ďalších

Predkladaný návrh SSKM a MZSR

 • nerešpektuje platnú legislatívu a odbornosť získanú v súlade s minimálnym štandardom ako aj akreditovaným programom špecializačného štúdia odboru, akým je laboratórna medicína , opakovane reakreditovaným AK MZSR na SZU v BA.

 • nezohľadňuje existujúcu integráciu a konsolidáciu laboratórnej diagnostiky

 • nerieši problematiku reálneho financovania laboratórnej diagnostiky COVID-19

Doporučenia

Do laboratórnej diagnostiky COVID-19 zaviesť tieto výkony:

 • Identifikácia vírusovej RNK metódou reverznej transkriptázy ( molekulárna biológia / > 10 EUR )

 • Kvantitatívne stanovenie protilátok IgM, IgG, IgA ( serológia / 4 EUR )

 • Kvalitatívna identifikácia prítomnosti protilátok alebo antigénu ( POCT / „rýchlotesty“ < 4 EUR )

 • Naso-faryngeálny ster ( odber biologického materiálu )

 • Odber venóznej krvi ( odber biologického materiálu )

 • Validácia a interpretácia laboratórneho výsledku s klinickou odozvou

Realizovať a garantovať laboratórnu diagnostiku COVID-19 v súlade s platnou legislatívou

Teda aj lekármi a laboratórnymi diagnostikmi v špecializačnom odbore

 • laboratórna medicína: v plnom rozsahu včítane PCR testovania

 • klinická biochémia: sérológické testovanie na automatických analyzátoroch

Pri financovaní laboratórnej diagnostiky

 • vychádzať z bodových sadzieb kategórií príbuzných výkonov súčasne platného bodovníka

 • zohľadniť integrované / konsolidované kategórie výkonov navrhovaného bodovníka ( ktorý MZ SR vypracováva najmenej 10 rokov )

 • využiť poznatky zo štúdie financovania 12 krajín EU realizovanej SSLM a UEMS v roku 2017

 • upraviť medziodborovú ekvilibráciu vyšetrení v bodovom ohodnotení tak aby hodnota bodu bola pre všetky odbornosti rovnaká.

 • a následne upraviť cenu bodu tak aby stúpla o 20 až 30 percent

Literatúra

 • Účastníci pilotnej štúdie: Náklady na činnosť SVLZ 1994, 1995, Diagnóza, 1996, 4, 99-100

 • Náklady na činnosť SVLZ: štúdia 89 oddelení z 24 nemocníc: G. Kováč, V. Parrák, P. Sečník: Bratislava, 1994

 • Dôvodová správa k inovácii sadzobníka bodových normatívov: G. Kováč, P. Sečník, V. Parrák, Š. Stieranka, J. Gajdoš, I. Pecháň, E. Valovičová, A. Porubenová, J. Javorková: Diagnóza, 1996, 4, 101-102

 • Pripomienkovací proces sadzobníka bodových normatívov SVLZ: G. Kováč, A. Porubenová, M. Kleinmanová, J. Gajdoš, V. Parrák, P. Sečník, J. Javorková, P. Pružinec, I. Pecháň, E. Valovičová, J. Balla: Diagnóza, 1996, 4, 103-104

 • Koeficienty – overovanie pripomienkovaného sadzobníka bodových normatívov v praxi: G. Kováč, Z. Šujanová, Z. Vaculíková, A. Šoka, V. Belan, I. Suranova, Z. Majerníková, B. Illek, S. Hederová, B. Drugda, J. Kubíková, M. Ondrejčák, A. Keleová, A. Bolješíková, J. Kausitz, V. Parrák, Peter Sečník, Š. Stieranka, Pavol Sečník,, D. Kocmundová, M. Laborecký: Diagnóza, 1996, 4, 105-108

 • Finalizácia pripomienkovanej verzie sadzobníka bodových normatívov SVLZ: G. Kováč, J. Gergel, J. Gajdoš, M. Kleinmanová, A. Porubenová, E. Valovičová: Diagnóza, 1996, 4, 109-110

 • Odhad financií potrebných pre SVLZ v SR na 1 rok: G. Kováč, A. Porubenová, J. Javorková, J. Gajdoš, E. Kováč, S. Kešjárová, M. Kleinmennová, J. Rychlíková, K. Tóthová: Diagnóza, 1996, 4, 111-114

 • Zdravotnícke výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, Diagnóza, 1996, 4, 115-121

 • Manažment v laboratórnej medicíne, G. Kvoáč, Herba, Bratislava, 2005

 • Laboratórna medicína: poznámky k rozšíreným syllabom: G. Kováč, A. Porubenová, M. Drakulová, J. Trupl, SZU, Bratislava, 2012

 • K problematike zoznamu zdravotníckych výkonov, aj diagnostických postupov: G. Kováč: Zdravotnícke noviny, 2017, 22, 7

 • Ďalšie informácie k danej problematike nájdete na www.laboratornamedicina.sk Blog


325 views

Recent Posts

See All
bottom of page