top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko k materiálu HO pre hematológiu a transfuziológiu


k materiálu HO pre hematológiu a transfuziológiu primára MUDr. Alexandra Wilda k problematike ZZV

Hlavný odborník pre hematológiu a transfuziológiu

1 súhlasí so zdieľaním týchto výkonov laboratórna medicína / hematológia a transfuziológia

 • KO + morfológia periférnej krvi

 • stanovenie trombocytov, leukocytov a eozinofilov v komôrke

 • FW

 • základné koagulačné vyšetrenia

 • erytrocytové enzýmy

 • ELFO hemoglobínu

 • sickling test

 • skríningové vyšetrenie HIT

 • imunologické stanovenie koagulačných faktorov I-XII, faktorov fibrinolýzy (t.j. antigénov)

 • vyšetrenie KS AB0 RhD,

 • NAT a PAT

2 nesúhlasí so zdieľaním týchto výkonov laboratórna medicína / hematológia a transfuziológia

 • špeciálne vyšetrenia na identifikáciu hemoragických diatéz

 • funkčné koagulačné vyšetrenia

 • vyšetrenia KS AB0 a RhD u novorodencov:

 • vyšetrenia kompatibility erytrocytov

 • analýza transfúznych reakcií

 • iné vyšetrenia v imunológii erytrocytov

 • iné imunohematologické/transfuziologické výkony

3 upozorňuje, že verzie ZZV, ktoré poslala SSLM a ktoré poslali z MZSR sa úplne nezhodujú

4 zastáva stanovisko: ak niekto vykonáva vyšetrenie, musí rozumieť problematike: preto žiada vypustiť formuláciu o interpretácii odborne spôsobilými v iných odboroch

K vyjadreniam hlavného odborníka pre hematológiu a transfuziológiu su dovoľujeme uviesť nasledovné:

Ad 1 /

 • berieme na vedomie súhlas so spoločný zdieľaním uvedených výkonov laboratórnou medicínou a hematológiou a transfuziológiou.

 • pre časovú tieseň sme sa sústredili iba na stĺpec H, ostatné sme neupravovali:

 • nezrovanlosti na ktoré upozorňuje HO pre HT môžeme okamžite odstrániť pri vzájomnom stretnutí

Ad 2 /

 • rovnako berieme na vedomie nesúhlas so spoločným zdieľaním uvedených výkonov laboratórnou medicínou, a nemáme voči spôsobu argumentácie zásadné námietky

 • mali sme na mysli niečo iné:

 • máme eminentný záujem, aby špecialista v laboratórnej medicíne nadobudol potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti aj v tejto oblasti ( vyšetrenie so zdieľaním ktorých hematológovia nesúhlasia )

 • nemá zmysel aby špecialista v laboratórnej medicíne vykonával vyšetrenie ( so zdieľaním ktorýchhematológovia nesúhlasia ) na oddelení laboratórnej medicíny keď sa vykonávajú miestach s vysokým stupňom centralizácie či špecializácie

 • ide nám ale o to, aby špecialista v laboratórnej medicíne mohol vykonávať tieto výkony pokiaľ sa na cenrálne či špecializované pracovisko dostane ( saozrejme po dostatočnom zapracovaní a pod vedením špecialistu )

 • pre nadobudnutie konkrétnej pedstavy čo sa študenti postgraduálneho štúdia laboratórnej medicíny vlastne učia, pripájam k stanovisku rozšírené sylaby s poznámkami z hematológie, koagulácie a transfuziológie, ktoré definujú rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností v rámci ich výučby v laboratórnej medicíne čo sa vyžaduje na skúške ( členom skúšobnej komisie je špecialista hematológ primárka MUDr. Monika Drakulová, ktorá sa podieľa aj na postgraduálnej výučbe )

Ad 3 /

 • používajte prosím verziu ZZV zaslanú SSLM. Ministerská verzia Vám bola doručená zrejme administratívnym nedopatrením

Ad 4 /

 • problematikou vzťahov medzi indikáciou, interpretáciou a realizáciou laboratórnych vyšetrení považujeme ju za príliš komplikovanú: riešeniť problematiku redukciou na otázku ponechania alebo vypustenia jednej formulácie nepovažujeme za vhodné: problem si zasluhuje hlbšiu analýzu

Záver

 • súhlas so zdieľaním uvedeného spektra výkonov berieme na vedomie

 • nemáme zásadné námietky voči nesúhlasu s nezdieľaním uvedeného spectra výkonov: máme však eminentný záujem o spoluprácu v oblasti edukácie s cieľom aby špecialisti v laboratórnej medicíne v procese postgraduálnej výučby nadobudli príslušné vedomoesti a zručnosti aj “v oblasti nesúhlasu”

 • používajte prosím verziu ZZV zaslanú SSLM

 • nebránime sa diskusii o problematike vzťhov medzi indikáciou-realizáciou-interpretáciou


41 views

Recent Posts

See All
bottom of page