top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko k praxi / kompetenciám zdravotníckych laborantov


Úvod

Cieľom je stanoviska je

 • poukázať na komplexnú problematiku výučby a uplatnenia zdravotných laborantov

 • navrhnúť riešenia

Metóda

Stanovisko zaujímam ku

 • kategóriám zdravotníckych laborantov

 • študijným programom pre jednotlivé kategórie

 • kvalite výučby pre jednotlivé kategórie

 • uplatneniu absolventov jednotlivých kategórií v praxi

Výsledky

Kategórie zdravotných laborantov

Zdravotnícky laborant s úplným stredoškolským vzdelaním ( ZL USO )

 • vzdeláva sa na zdravotníckej škole: získava úplné stredoškosleké vzdelanie

Zdravotnícky laborant s vyšším odborným vzdelaním ( ZL VOV )

 • vzdeláva sa na zdravotníckej škole osobitným štúdiom alebo vysokej škole: získava vyššie odborné vzdelanie

Zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaním ( ZL VV )

 • ide o univerzitné štúdium druhého stupňa a získava titul magistra / RNDr

Študijné programy pre jednotlivé kategórie

ZL USO

 • najlepšie prepracované, unifikované a vizualizované: najlepšia kvalita

ZL VOV

 • nie sú unifikované: stupeň vizualizácie a prepracovanosti je rozdielny: podľa toho čo som videl, rozhodne nedosahujú úroveň zdravotníckeho laboranta

ZL VV

 • platí to isté čo o ZL VOV

Kvalita výučby pre jednotlivé kategórie

ZL USO

 • ide o denné štúdium: s kvalitnou výučbou: zdá sa, že o štúdium nie je záujem a absolventi v praxi chýbajú

ZL VOV

 • existuje len diaľkové štúdium ( ? ): kvalita je podstatne nižšia v porovnaní s denným štúdiom na Prírodovedeckej fakulte alebo Technickej univerzite

ZL VV

 • neexistuje denné štúdium, len diaľkové. Kvalita je podstatne nižšia v porovnaní s denným štúdiom na prírodovedeckej fakulte alebo technických univerzitách

Uplatnenie absolventov v praxi

ZL USO

 • hlavným problémom je ich chýbanie / nedostatok v praxi

ZL VOV

 • problémom sú malé skúsenosti s ich uplatnením v praxi: ide o novú kategóriu: dá sa zo značným stupňom aproximácie povedať, že sa úrovňou rovnajú zdravotníckym laborantom s úplným stredoškolským vzdelaním so získaním špecializácie / atestácie

ZL VV

 • zlé skúsenosti s kvalitou vzdelania. V praxi sú zaraďovaní do kategórií laborantov so stredoškolským alebo VOV vzdelaním, alebo ich vôbec nezamestnávajú

 • výnimku tvoria niektoré súkromné reťazce kde sú síce zamestnávaní a zaraďovaní do pozícií manažérov, samozrejme podstatne nižšie platení: úroveň laboratórnej diagnostiky sa tým významne znižuje

Diskusia

Ku kategóriám zdravotných laborantov

 • ZL so stredoškolským vzdelaním chýbajú

 • so ZL VOV nie sú dostatočné skúsenosti: predstavujú určitú analógiu s medicínsko technickými asistentami vo vyspelých krajinách západnej Európy

 • zdá sa, že ZL VV je nadbytok, sú problémy s ich uplatnením pre ich nižšiu kvalitu v porovnaním s absolventami denného štúdia na PF UK a TU

K študijným programom pre jednotlivé kategórie

 • ZL USO je vynikajúco prepracovaný

 • ZL VOV nedosahujú úroveň stredoškolských programov

 • ZL VŠ rovnako nedosahujú úroveň stredoškolských programov

Ku kvalite výučby pre jednotlivé kategórie

 • ZL USO má primeranú úroveň: ide o denné štúdium

 • ZL VOV: existuje len diaľková forma: úroveň je podstatne nižšia oproti dennému štúdiu na PF UK a TUZL VOV a bakalári:

 • ZL VV: existuje len diaľková forma: úroveň je podstatne nižšia oproti dennému štúdiu na PF UK a TU

K uplatnenie absolventov v praxi

 • ZL USO: v praxi chýbajú

 • ZL VOV: v praxi nie sú dostatočné skúsenosti s ich uplatnením

 • ZLVV: pre nízku kvalitu nie sú s nimi dobré skúsenosti s ich uplatnením v praxi

Záver

Prax a kompetencie

 • pre ZL USO je adekvátna

 • pre ZL VOV nezverovať väčšie kompetencie než atestovaným ZL so stredoškolským vzdelaním

 • pre ZL VŠV do získania atestácie v žiadnom prípade nepovoliť kompetenciu samostatne pracovať

Zásadným problémom je

nižšia úroveň výučby ZL VOV, bakalárov a magistrov, lebo

 • výučba prebieha jedine formou diaľkového štúdia

tradícia a vybavenie existujúcich VŠ kde vzdelávanie prebieha nie je porovnateľná s personálnym a materiálne technickým vybavením PF UK a Technickej univerzity

Doporučenia

 • Zrušiť diaľkovú formu a zriadiť dennú formu magisterského a bakalárskeho štúdia laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 • Vybrať univerzitu / fakultu ( stačí jedna ) v rámci SR ( najlepšie MTZ vybavenú a podporovanú odborníkmi z celého Slovenska za účelom zabezpečenie kvalitnej výučby ( tu by sa “lietajúci profesori” paradoxne ukázali ako užitoční )

 • Až do promócií absolventov denného štúdia laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve neudeľovať súčasným absolventom diaľkového štúdia žiadne kompetencie ( v zmysle samostatnej práce alebo rozhodovania ) a až do získania atestácie v rámci postgrduálneho špecializačného štúdia im povoliť prácu jedine pod dozorom

 • Ministerské výnosy a podobné dokumenty stav nezlepšia a ani nevyriešia


296 views

Recent Posts

See All
bottom of page