top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko SSLM k procesu tvorby ZZV


Vypracoval: prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

Schválil: výbor SSLM

Pre: MZ SR, UDZS

Dátum: 29. 9. 2017

Úvod

Cieľom dokumentu je charakterizovať problémy a vzniesť pripomienky, ktoré vznikli v procese prác na ZZV za odbor laboratórnej medicíny.

Metóda

V časti

 • “Výsledky” charakterizujem problémy a pripomienky

 • “Diskusia” uvádzam širší kontext problematiky

 • “Záver” sú zvýraznené hlavné body

 • “Doporučenia” je návrh ako ďalej.

Výsledky

Veľký rozsah výkonov, chýbanie agregácie

 • zoznam obsahuje cca 3 000 laboratórnych výkonov, viaceré z nich príbuzné / niektoré takmer identické: odlišujú sa hlavne metodológiou

 • chýba agregácia príbuzných / identických výkonov, čím by sa zoznam zredukoval a bol prehľadnejší

Trvanie výkonu

 • uvádzanie „času“ ( doby trvania výkonov ) v prípade laboratórnych vyšetrení nie je vhodné: časový rozsah potrebný na realizáciu výkonu sa mení v dôsledku viacerých premenných a nevystihuje podstatu problému

 • výsledkom budú presné čísla s nesprávnou hodnotou

Rozsiahly zoznam skratiek

 • zoznam skratiek, ktorý som pripomienkoval má 400 skratiek na 16 stranách: tým sa prehlbuje neprehľadnosť a praktická použiteĺnosť už aj tak rozsiahleho zoznamu výkonov: používanie skratiek sa míňa účinkom

Nerešpektovanie dokumentov, k plneniu ktorých sa MZ SR zaviazalo

 • MZ SR sa zaviazalo rešpektovať Európsky syllabus laboratórnej medicíny: v procese pripomienkovania a tvorby ZZV nebola táto skutočnosť zohľadnená

Cenotvorba

 • stanovenie cien na základe metodológie existujúcich „Registračných listov“ predstavuje analógiu s problematikou trvania výkonu: generujú sa v ňom „presné“ čísla s pochybnou výpovednou hodnotou: výstupom bude „cena“ stanovená na základe presných, ale nesprávnych čísiel

Diskusia

K rozsahu výkonov a ich agregácii

 • pripájam holandský zoznam laboratórnych výkonov ( aj s cenami ), ktorý ich obsahuje do 700: obsahuje agregované kategórie, je jednoduchší a prehľadnejší

K trvaniu výkonov

 • časový interval / trvanie laboratórneho výkonu sa líši od niekoľkých, cez desiatky minút až k hodinám a dňom: závisí to na použitej metodológii, či ide o akútne alebo rutínne vyšetrenie, realizované manuálne alebo automatom ap.

K zozsiahlemu zoznamu skratiek

 • 400 skratiek nevyžaduje ďalší komentár

K nerešpektovaniu dokumentov, ku ktorých plneniu sa MZ SR zaviazalo

 • v dôsledku nesúhlasu odborov mikrobiológia a genetika ako aj neadekvátneho postupu predsedníčky katalogizačnej MZ SR neboli do odboru laboratórnej medicíny zapracované mikrobiologické a genetické vyšetrenia, hoci to Európsky sylabus EFLM vyžaduje a MZ SR sa k jeho plneniu zaviazalo

K cenotvorbe

 • upozorňujem na metodológiu použitú pracovnou skupinou SVLZ v rokoch 1994-1997 ako aj na dosiahnuté a publikované výsledky: na základe agregovaných nákladových kategórií a výkonov bolo možné stanovenie priemerného nákladu na jednotlivé vyšetrenia: bodovník sa viac ako 20 rokov používa dodnes

Záver

 • Zoznam zdravotníckych výkonov je neprehľadný, chýba mu agregácia

 • Uvádzanie trvania laboratórneho výkonu jednotlivých vyústi do generovania

presných ale nesprávnych čísiel

 • 400 skratiek prehlbuje už existujúcu neprehľadnosť ZZV a znižujú jeho praktickú

použiteľnosť

 • Výkony mikrobiológie a genetiky nie sú zapracované do odboru laboratórna

medicína, čo je v rozpore s Európskym syllabom pre laboratórnu medicínu

 • Stanovovanie cien na základe metodológie existujúcich registračných listov povedie k

deformácii

Doporučenia

 • Orientovať sa agregáciu laboratórnych výkonov a redukciu ZZV ( napr. podľa holandského zoznamu laboratórnych výkonov )

 • Neuvádzať / nepoužívať čas ( dĺžku trvania výkonov )

 • Zredukovať zoznam skratiek

 • Zapracovať do odboru laboratórna medicína navrhované mikrobiologické a genetické

výkony

 • Cenotvorbu realizovať na základe nákladových kategórií, agregovaných výkonov

a uvádzať priemernú cenu


19 views

Recent Posts

See All
bottom of page