top of page
 • Gustav Kovac

Stanovisko k „Holandskému zoznamu“


Vypracoval: GKO Pre: JSU

Dátum: 30. 7. 2018

Úvod

V závere stanoviska „Ku sieti nemocničných laboratórií“ & „In house“ / „outsourcing“ vyšetrení z 28. 5. 2018 som uviedol, že

1 Každá nemocnica musí

 • mať klinické laboratórium

2 Neexistujú univerzálne platné medzinárodné štandardy,

 • ktoré vyšetrenia robiť „in house“

 • ktoré sú vhodné na „outsourcing“

3 Existuje usus delenia laboratórnych vyšetrení na

 • akútne,

 • rutínne

 • a špeciálne

4 Poznám špecifický zoznam

 • laboratórnych vyšetrení, ktorý je možné po hodnotení a úprave predložiť na posúdenie

Cieĺom dokumentu je

 • predstaviť tento zoznam a postup pri jeho hodnotení a úprave

Metóda

V dokumente

 • popisujem

 • zdroj

 • materiál,

 • jeho charakteristiky,

 • štruktúru, pôvod

 • diskutujem alternatívy / možnosti jeho použitia

 • navrhujem postup ako ďalej

Výsledky

Zoznam 433 laboratórnych vyšetrení

 • je v holandštine,

 • získal som ho od Dr. Wytze Oosterhuis Holandsko, člena Board&Sections UEMS

Laboratory Medicine

Vyšetrenia sú rozdelené do jednotlivých kategórií na

 • hematologické [ 76 ]

 • imunologické [ 44 ]

 • biochemické [ 245 ]

 • mikrobiologické [ 52 ]

 • biologické [ 8 ]

 • rôzne [ 8 ]

Ku každému vyšetreniu je priradený

 • názov

 • kategória

 • cena (EUR)

Tento zoznam som sa pokúsil rozdeliť do štruktúry

 • rutínnych

 • špeciálnych

vyšetrení s tým, že rutínne by mali byť „in house“ a u špeciálnych je možné uvažovať o „outsourcingu“

Ako kritériá som použil

 • cenu ( do 5 EUR rutínne nad 10 EUR špeciálna )

 • frekvenciu ( frekventné sú ruínne / menej frekventné špeciálne )

 • „súčasný názor“ ( za aké je v bežnej praxi vyšetrenie považované – rutínne alebo špeciálne

Na základe vyššie uvedeného som dospel k týmto výsledkom

Diskusia

Základnou charakteristikou zoznamu je, že ide o zoznam agregovaných vyšetrení

 • vyšetrenia sú agregované podľa príbuznosti

Delenie do jednotlivých kategórií je „contingent“

 • inými slovami je „relatívne“: asi tretina krajín v EU nerozlišuje medzi jednotlivými kategóriami, dosť vyšetrení sa v rámci kategórií prekrýva

Ceny sú „holandské“

 • najvyššia cena priemerného laboratórneho vyšetrenia v EU je 5 EUR, najnižšia 1 EUR. V Holandsku je cena 3 EUR

V súčasnosti sa rozdiel medzi akútnymi a rutínnymi laboratórnymi vyšetreniami stiera

 • „klasické“ kritérium „akútne do hodiny“, „rutínne v ten istý deň“ sa stiera automatizáciou a elektronizáciou: dnes je bežné dodať rutínne výsledky doobeda alebo do dvoch hodín, akútne do pol hodiny ( nehovoriac o POCT, kedy je výsledok okamžite !

Cenové kritérium vychádza zo štúdie UEMS Board and Section of Laboratory Medicine, ktorú som viedol

 • išlo o štúdiu , ktorej sa zúčastnilo 13 krajín a kde sa hodnotili ceny 20 najfrekventnejších vyšerení

Záver

„Holandský zoznam“ považujem z viacerých dôvodov za vhodný a použiteľný pre SR, nakoľko:

 • so 400 vyšetreniami sa ľahšie operuje ako so 4000 vyšetreniami

 • kategorizácia reflektuje súčasný „state of art“ ( nielen v SR ale aj v EU ), nie je však

podmienkou

 • MZ SR 21 rokov ( od r. 1997 kedy sme predložili katalóg bodových normatívov na

základe cenovej štúdie, ktorý sa používa dodnes ) dodnes nebolo schopné predložiť aktualizovanú verziu na základe nákladovej štúdie, sa domnievam, že je jednoduchšie prebrať holandské ceny, ktoré sú v rámci EU priemerné, prípadne ich indexovať

 • Pojmy “In House“ / „akútne-rutínne“ symbolizujú, že tieto vyšetrenia musia byť k dispozícii „okamžite“ a bez akýchkoľvek „ale“. Pojem „Outsourcing“ symbolizuje kategóriu vyšetrení, u ktorých sa toleruje „oneskorenie“

Doporučenia

 • Použiteľnosť „Holandského zoznamu“ na „In House“ / „Outsurcing“ testujem a konzultujem v súčasnosti s vedením UN Bratislava ako aj námestníkmi nemocníc Antolská, Ružinov a Kramáre


32 views

Recent Posts

See All
bottom of page